Anglès acadèmic. Language LAB

Anglès amb contingut acadèmic i metodologia diferenciada en funció de l’edat i
que té com a epicentre la motivació. Es treballa en grups reduïts, per buscar la
proximitat i qualitat en l’aprenentatge de la llengua.


L’objectiu és preparar l’alumnat per superar els exàmens oficials mitjançant els
mètodes del lecturing amb el llibre de text que ens permet una estructuració
de continguts, I’Inquiry-based on treballem l’idioma amb la realitat quotidiana,
technology, utilitzant ordinadors i la xarxa com a font inesgotable de continguts i
per últim el demonstrating and collaborating on mostrem evidències i situacions
reals que en fan entendre més bé durant tot el procés d’aprenentatge.

AMPA Escola Pompeu Fabra
3r – 6è
Dilluns. 17.15 a 18.15 h
38 €/mes
English is Cool
www.englishiscool.cat
Escola Pompeu Fabra